فارسی

تعاونی دانش بنیان مبتکران مهدیشهر

صادرات ، واردات ، مصالح ساختمانی ، گچ و سیمان

تعاونی دانش بنیان مبتکران مهدیشهر تعاونی دانش بنیان مبتکران مهدیشهر
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

تعاونی دانش بنیان مبتکران مهدیشهر

 

این شرکت در زمینه صادرات مصالح ساختمانی به ویژه گچ و سیمان بخصوص کشور های آسیای میانه در حال فعالیت می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^
تعاونی دانش بنیان مبتکران مهدیشهر
Supporter of Iran Industry Directory (Besi.co)